മ്മക്കും വേണ്ടേ ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാണ്ടോക്കെ | Personal Branding | Micro Course in Malayalam

Brand എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല… കമ്പനികളുടെയും പ്രൊഡക്ടുകളുടെയും കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്… ആ കാലമൊക്കെ പോയി… ഇപ്പോൾ Personal Brand ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം…

The Brand that is YOU… 🙏🥰Categories: Malayalam Micro-Course

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: