പുതിയ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സൊറ

അജൈൽ മലയാളി ചാനലിലെ അടുത്ത സൊറ പറച്ചിൽ… വിഷയം ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്….

ആദ്യത്തെ ജോലിയന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ജോലിയന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ കാര്യങ്ങളുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും….

രണ്ടാഴ്ച്ച കൂടുമ്പോഴാണ് Agile Malayali യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രഫഷണൽ വിഷയങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സൊറ….

ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേൾക്കുക കമന്റുക…. പുതിയ വിഷയങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക…Categories: Malayalam Talk Videos, Sora Parachil

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: