രണ്ടു പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ

മലയാളം സിനിമകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മേലുള്ള തമ്മിതല്ലിൽ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലതിനും അൽഗുരിതം റീച്ച് കൊടുക്കുക..

പക്ഷെ അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ സുന്ദരവും രസകരവുമായ ലോക സിനിമകൾ ഉണ്ട്… അവയെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളം റിവ്യൂ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം…

രണ്ടു പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 2021ൽ ഇറങ്ങിയ ടർക്കിഷ് സിനിമ….Categories: Malayalam Movie reviews

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: