പേരുകൾ

namesചില പേരുകളിൽ പലതും അടങ്ങിയിരുപ്പുണ്ട്…….
അനാവശ്യമായ അർത്ഥങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ട്…….
ഇന്നലെകളുടെ തുണ്ടുകളും ചില പരിചിത മുഖങ്ങളും
പറ്റി പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്….
എപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരു കഥ പറയാൻ
തയ്യാറായിക്കൊണ്ട്, ചില പേരുകളിൽ
അങ്ങിനെ പലതും അടങ്ങിയിരുപ്പുണ്ട്…….
അത് ചുമക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ
മുഖത്തും അതിന്റെ നേരിയ ചില
അടയാളങ്ങൾ കാണാം
ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Tags:

1 reply

  1. പേരി൯റെ പിന്നാലെയാണല്ലോ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: