പഠിക്കാനും ഒരു പദ്ധതി വേണം

പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും… പക്ഷെ ഒരു പദ്ധതി.. ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ… ഒന്നും നടക്കില്ല… എന്നാൽ അതാവട്ടെ ഇന്നത്തെ മൈക്രോ കോഴ്സ്…. Create a Learning Plan…

ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ കോഴ്സ്. പ്രായം കുടും തോറും പഠിക്കാനായി പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കണം… അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്.Categories: Malayalam Micro-Course

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: