ഏകാഗ്രത | ബല്ലാത്ത ബർത്താമാനം

പണ്ടത്തെ ഏകാഗ്രതയായിരുന്നു ഏകാഗ്രത… ഇപ്പത്തെ ഏകാഗ്രതയൊക്കെ എന്ത്…. അല്ല ശരിയാണ്… നമ്മൾക്കൊക്കെ ഏകാഗ്രത ഇപ്പം കുറവാണ്….കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്… ഫോൺ തന്നെ ഒരു വലിയ കാരണമാണ്…. 

ഇത്രയൊക്കെ distraction ഉള്ളപ്പോഴും ഏകാഗ്രതയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം… അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ..  Categories: Malayalam Talk Videos

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: