പെന്റി സാരികൊസ്കിയുടെ ‘എബൌട്ട് ദി വേൾഡ്’

ഫിന്നിഷ് കവി പെന്റി സാരികൊസ്കിയുടെ (September 2, 1937 – Joensuu August 24, 1983) ‘എബൌട്ട് ദി വേൾഡ്’ (About the World) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ

‘എബൌട്ട് ദി വേൾഡ്’ (About the World)
—————————
ഞാൻ ഒരു കോപക്കാരന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും
ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങി.
അയാൾ സ്വയം വരച്ചതാണ്..
കണ്ടാൽ വളരെ സാധാരണമായൊരു കുതിര
പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ണുകൾ അതിന്റെ
മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലായിരുന്നു.

അയാളത് മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്
അത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ അയാളുടെ ദേഷ്യം കണ്ടിട്ട്
അത് പെട്ടന്ന് വിറ്റഴിക്കപ്പെടും.

ഞാൻ അത് മേടിച്ചു
ഞാൻ കുതിരയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു:
അത് സായാഹ്നത്തിൽ സൂര്യന്റെ ചെവിട്ടിൽ നിന്നും
രക്തമിറ്റിറ്റ് വീഴുമ്പോൾ
ഒരു പൈൻ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്…

-പെന്റി സാരികൊസ്കി-
പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻCategories: Malayalam translation

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: